Vilkår
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer fra Chriska.

Leveringsbetingelser
Opgivne leveringsbetingelser er fastsat efter vort bedste skøn, men er uden forbindende for os, og forsinkelser berettiger ikke til andre misligholdelser end at hæve købet, og dette kun såfremt forsinkelsen er væsentlig. Oplyste leveringstider er ab fabrik. Medmindre andet er aftalt, sker levering ab fabrik for købers regning og risiko. Uanset om Chriska afholder udgifterne til varens transport, bærer køber således risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen efter leveringen. Køber må selv drage omsorg for eventuel tegning af forsikring mod transportrisici. Leveringstiden er under forbehold for strejke, lockout, driftsforstyrrelser, forsinkelser fra vore leverandører samt andre omstændigheder, der ikke kan tilskrives os. Levering af varer fra Chriska anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret.

Forsendelse
Forsendelsesmåden vælges af os efter bedste skøn, men primært PostDanmark. Med mindre andet skriftligt er aftalt eller skrevet, afholdes fragtomkostningerne af kunden. På producerede varer og ikke-lagervarer er der en leveringstid på ca. 3-5 arbejdsdage.

Fakturering og betaling
Chriska fakturerer så vidt muligt digitalt. Derfor skal ønsket faktureringsmail oplyses. Beløb kan overføres til Danske Bank, reg 3243 konto 11143768. Ved ordrer under DKK 500,- forbeholder Chriska sig ret til at fakturere et ekspeditionsgebyr på DKK 50,- pr. ordre.

Fortrydelsesret/returnering
Køber skal kontrollere varen straks ved modtagelse. En eventuel fortrydelse af køb skal finde sted senest 14 dage fra modtagelse af varen - herefter 14 dage til at sende retur. Køber kan fortryde et køb selvom varen er udpakket, men ikke monteret. Hvis der alligevel opstår fortrydelse efter vare er taget i brug, forbeholder Chriska sig ret til at vurdere værdiforringelsen af varen, hvilken køber ikke får retur, da disse varer ikke umiddelbart kan sælges igen til anden forbruger. Medmindre andet er aftalt, skal defekte varer, hvorover der reklameres, omgående returneres til Chriska i samme stand, som de blev modtaget. Reklamationen berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for den leverede varer. Chriska vil ikke kunne afkræves erstatning m.v. der overstiger varens værdi. I forbindelse hermed skal det udtrykkeligt bemærkes, at Chriska ikke hæfter for driftstab eller andre indirekte tab, der måtte skyldes udeblivende, forsinkede, mangelfulde eller andre ufuldstændige leverancer. Hvor der efter købers ønske træffes aftale om annullering af en afgivet ordre, forbeholder vi os ret til at fakturere alle afholdte og disponerede omkostninger vedrørende ordren. Chriska kan annullere en tidligere bekræftet ordre, såfremt køber har et uafklaret økonomisk mellemværende med Chriska. Herudover hæfter Chriska ikke for eventuelle skader ved på-/afmontering af de købte varer - dvs. at det er købers eget ansvar ved eventuelt skader på tapet, gulve m.v samt eventuel forkert behandling af varen, så denne skades selvforskyldt. Ved returnering skal der sendes en utvetydig meddelelse om din fortrydelse til Chriska inden for 14 dage efter, du har modtaget varen. Herefter skal varen sendes retur - i samme stand som modtaget - senest 14 dage efter afsendelse af din fortrydelse. Chriska vil herefter returnere dit køb efter modtagelse af dokumentation for returnering af varen, eller når varen er modtaget retur. Chriska returnerer samme beløb som modtaget - dog skal forbrugeren selv betale returomkostninger. Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Chriska, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til Chriska.

Reklamation
Du kan som udgangspunkt klage over fejl, der viser sig senest to år efter du har fået varen leveret. Klagen indgives indenfor 2 måneder efter skaden er indtrådt. Chriska er forpligtet til at afhjælpe fejl eller mangler, der ikke er selvforskyldte, men var til stede på købstidspunktet, uden ekstra udgifter eller besvær for dig. For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Chriska har stillet dig i udsigt.

Ejendomsret
Ejendomsretten over salgsgenstanden forbliver hos Chriska, indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er fuldt indbetalt. Hvad vi har tilvejebragt til brug for leverancen såsom forarbejde, rentegning, reproduktions- og trykmedia samt de hos os elektronisk lagrede materialer (logos, designs, tekster, billedmotiver m.v.) er Chriskas ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

Produktansvar
For skade på person eller ting hæfter Chriska i det omfang erstatningsansvar kan pålægges denne. Chriska påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

Tvist
Eventuelle uoverensstemmelser vedrørende Chriskas leverancer eller vedrørende forståelse af nærværende salgs- og leveringsbetingelser søges løst ved forhandling mellem parterne. Hvis disse forhandlinger ikke fører til resultat, vil en evt. retssag skulle anlægges ved dansk domstol og afgøres i henhold til dansk lov. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og chriska.

Dokumentation og vejledning
Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Chriska eller kan downloades på webshoppen. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra Chriskas side, er denne af vejledende art.

Risikoen for varerne
Risikoen for varer købt af Chriska overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet.

Pris og betaling
I denne butik kan du bestille dine varer online og betale via PayPal, Mastercard, Visa, Dankort og Visa Dankort. Alle priser på Chriskas webshop, web-adressen chriska.dk - er inkl. Moms.